ฝ่ายการศึกษา ธมอ. ศึกษาดูงาน

15168701_1188123171235128_4310965544202346114_o

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายการศึกษาคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) และสมาชิกผู้ประสานงานแขวง จำนวน 13 คน ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเซนต์คาเบียร์ล แผนกหลักสูตรพัฒนาส่งเสริมวิชาการและคุณธรรม (พสวค.) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการแบ่งปันหลักสูตร พสวค. อย่างละเอียด ในบรรยากาศที่เป็นกันเองและเปี่ยมด้วยมิตรภาพ โอกาสนี้ภราดา ผศ. ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งบอกเล่าถึงความเป็นมาของโครงการ และคุณครูแกนนำของโครงการได้แบ่งปันถึงโครงสร้างหลักสูตรอย่างละเอียด ทั้งนำเยี่ยมชมอาคารสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

See more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *