“ครูซาเลเซียนกับปีพระเมตตา”

5W7A6217 (Large)

โอกาสปีแห่งเมตตาธรรม ฝ่ายอภิบาลด้านงานคำสอน คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ แห่งประเทศไทย ได้จัดฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิกในเครือฯ ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2016 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 114 คน โอกาสนี้ในวันที่ 7 ตุลาคมคุณพ่อบรรจง สันติสุขนิรันดร์ ได้เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ “ครูซาเลเซียนกับปีพระเมตตา” และในช่วงบ่าย ได้มีวจนพิธีกรรมศีลแห่งการคืนดี เป็นดังโอกาสที่เอื้อให้คณะครูได้รับศีลอภัยบาป จากนั้นได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างดีในวันฉลองราชินีแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์ โดยมีคุณพ่อนพดล ยอแซฟ ซดบ. เป็นประธาน
เช้าวันที่ 8 ตุลาคม ด้วยความเชื่อของผู้จาริกแสวงบุญทุกคน แม้ท้องฟ้าจะดูหม่นหมองไร้แสงอาทิตย์ แต่ก็เป็นวันที่ฝนไม่ตก และแดดไม่แรงเหมาะกับการจาริกแสวงบุญมาก นี่เป็นพระพรจากพระมารดามารีย์โดยแท้จริง การจาริกแสวงบุญเริ่มต้นที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน โดยมีทีมวิทยากรคือ คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, เอส.เจ. อาจารย์ประจำวิทยาลัยแสงธรรม ได้แบ่งปันมุมมองด้านพระสมณสาส์น Laudato Si’ – มุมมองด้านสมณสาส์นเตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งความรัก”“Amoris Laetitia” (Joy of Love) และอาจารย์พุฒิพงศ์ พุฒตาลศรี อาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ประจำวิทยาลัยแสงธรรม ได้แบ่งปันในมุมมองด้านประวัติศาสตร์พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยในแต่ละวัด ทำให้คณะครูได้เข้าในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เป็นรากฐานแห่งความเชื่อของเราในประเทศไทย การจาริกดำเนินไปด้วยความศรัทธา วัดที่สองคือ วัดคอนเซปชั่นซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลกันนัก หลังจากนั้น ได้เดินทางไปวัดซางตาครู้ส (กุฎีจีน) ต่อด้วยวัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่า) และที่สุด ผู้จาริกทุกคนได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ด้วยดวงใจที่อิ่มบุญ และมีความสุขกับประวัติศาสตร์แห่งความเชื่อที่งดงามรอคอยการสานต่อด้วยชีวิตของเราแต่ละคน หลังจากนั้นจึงได้เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนด้วยดวงใจที่เต็มล้นด้วยความกตัญญูรู้คุณต่อพระเจ้า และบรรพบุรุษคาทอลิกไทยของเรา

read more…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *